Siirry sisältöön

Vuorovaikutus etänä kohdatessa

Etäkokoukset ja niissä tapahtuva vuorovaikutus vaativat osallistujilta enemmän kognitiivisia resursseja kuin lähitilanteet. Etätilanteiden kognitiivista kuormaa lisää se, että ihmisten täytyy nähdä enemmän vaivaa sanattoman viestinnän tuottamisessa ja vastaanottamisessa.  Teknologia vaikuttaa siihen, että vuorovaikutukseen pitää keskittyä enemmän kuin lähitilanteessa, esimerkiksi kun kuvassa tai äänessä on viivettä ja kun vuorovaikutus tapahtuu usein monessa kanavassa yhtäaikaisesti. Vuorottelu on haastavampaa etätilanteissa. Toisaalta myös vuorovaikutuksen väheneminen, jos osallistujilla on kamerat kiinni, aiheuttaa osaltaan uupumusta. On hyvä pohtia, millä keinoilla vuorovaikutuksen onnistumista voidaan tukea ja miten vuorovaikutustilanne muuttuu, kun mukana on etätulkkaus. 

Lähitilanteissa kontaktit ihmisten välille syntyvät luonnollisesti. Etätilanteissa niitä varten täytyy rakentaa erilliset yhteydet. On tärkeää, että asiakas ja tulkki pystyvät käymään alku- ja loppukeskustelun myös etätulkkauksessa. Se onnistuu vain, jos tulkkaukselle on luotuna erillinen yhteys. Etätulkkaustilanteessa tarvitaankin joskus useita yhteyksiä: yksi tilaisuuteen osallistumiseen, toinen etätulkkaukseen ja kolmas vikatilanteisiin, jotta asiakas ja tulkki saavat toisiinsa yhteyden teknisen häiriön tapahtuessa. Riippuen etätulkkauksen teknisestä toteutuksesta, tulkkipari saattaa tarvita välilleen edellä mainittujen lisäksi yhteyden, jossa parin tukeminen onnistuu. 

Vuorovaikutuksen mahdollistamiseen etätulkkauksen aikana on erilaisia väyliä. Vuorovaikutus pirstaloituu etätilanteissa päällekkäin useaan eri kanavaan ja etätulkkaus saattaa tuoda niihin vielä oman lisänsä. Etätilanteessa vuorovaikutuksen koordinointi ja jäsentäminen on tärkeää, kun vuorovaikutus tapahtuu yhtä aikaa usealla eri alustalla. Ennen tilanteen alkua yhdessä kannattaa sopia muun muassa puheenvuoron pyytämisestä/saamisesta, sovituista merkeistä, huomion koordinoinnista tulkkaustilanteessa 

Yhden etätulkattavan etätilaisuuden aikana vuorovaikutusta voi tapahtua esimerkiksi seuraavin tavoin:

Videoneuvotteluohjelma (esim. Zoom, Teams)

Etätilaisuus järjestetään videoneuvotteluohjelmassa, johon ihmisten osallistuvat tilaisuuden luonteesta ja osallistujamäärästä riippuen videokuvat päällä tai kiinni. Ohjelmassa jaetaan usein visuaalista materiaalia ruudunjaon kautta. Asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen etätulkkaus voidaan järjestää joko samassa etäyhteydessä tai erillisessä etäyhteydessä saman tai toisen videoneuvotteluohjelman kautta. 

Chat

Osallistujat kysyvät, vastaavat, kommentoivat ja keskustelevat chatissa tilaisuuden aikana. Myös tulkkipari ja asiakas voivat viestiä keskenään chatin välityksellä yksityisviestejä käyttäen. Jos etätulkkauksessa on teknisiä häiriöitä, tulkki ja asiakas voivat informoida niistä muita tilanteen osallistujia chatin välityksellä. 

Reaktiot

Osallistujat voivat reagoida puheena olevaan asiaan reaktiopainikkein, kuten peukuin, sydäminen ja taputuksin. Myös puheenvuoroa voi pyytää virtuaalikättä nostamalla. 

Osallistujaluettelo

Osallistujaluettelosta selviää etäkokoukseen osallistuvat henkilöt. Videoneuvotteluohjelmasta riippuen osallistujaluetteloon saattavat ilmestyä myös puheenvuoropyynnöt ja osallistujien reaktiot. Sieltä on nähtävissä myös se, ketkä ihmiset ovat paikalla ja ketkä poistuvat kesken tilaisuuden.  

Digitaaliset valkotaulut ja virtuaaliset tilat (esim. Padlet, Miro, Jamboard)

Etätilaisuudessa voidaan työskennellä digitaalisia valkotauluja ja virtuaalisia tiloja hyödyntäen. Tällöin vuorovaikutus tapahtuu videoneuvotteluohjelmassa ja yhteinen työskentely tapahtuu digitaalista valkotaulua tai virtuaalista tilaa hyödyntäen. 

Etätulkkausohjelma (esim. Egala, Text on tap, Zoom)

Etätulkkaus voidaan toteuttaa joko samassa etäkokouksessa kuin tulkattava tilaisuus tai sitä varten voidaan tarvita erillinen etätulkkausohjelma. Myös etätulkkausohjelmassa saattaa olla mahdollisuus asiakkaan ja tulkin väliseen vuorovaikutukseen chatin kautta.

Pikaviestisovellus (esim. WhatsApp, Signal)

Tulkki ja asiakas voivat tarvita välilleen varakanavan vikatilanteita varalle. Viestiminen voi tällöin toimia pikaviestisovelluksen välityksellä, jolla on mahdollista lähettää teksti-, kuva- tai videoviestejä ja soittaa videopuheluita. Pikaviestisovellus voi toimia tarvittaessa myös tulkkiparin välillä erillisenä kanavana tuen antamista varten.  

Jaettu tekstitiedosto

Etäkirjoitustulkkauksessa tulkkipari voi tukea aktiivivuorossa olevaa tulkkia jaetun tekstitiedoston kautta. 

Lähteet 

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/