Siirry sisältöön

Toimiva videokielistudio

Hankkeen alkuvaiheessa sekä tulkkauksen opiskelijoilta että viittomakielen ja tulkkauksen lehtoreilta kysyttiin heidän kokemuksiaan korona-ajan etäopetuksesta. Tekniset haasteet etäopetuksessa nousivat esiin kummankin ryhmän vastauksissa. Opiskelijoiden vastauksissa nousivat esiin erityisesti haasteet viittomakielen etäopiskelussa, toimimattomat ja tulkkauksen opetuksen tarpeisiin soveltumattomat ohjelmat, tarve käyttää useampaa laitetta ja sivustoa samanaikaisesti sekä tekniset ongelmat tenttitilanteissa. 

Tulkkauksen etäopetus on haastavampaa kuin muilla aloilla. Viittomakielen tulkkaus on kaksikanavaista, sillä tulkkauksessa äänen ja videon on yhdistyttävä reaaliaikaisesti ja viiveettä. Viittomakielen ja tulkkauksen opetuksessa opiskelijat tallentavat videota ja ääntään paljon, ja videoita käytetään runsaasti myös puhevammaisten tulkkauksen opetuksessa. Etäopetuksen lisääntyessä tarve toimivalle ohjelmistolle, jota on mahdollista käyttää myös kotoa käsin, on ilmeinen. 

 

Aiempi videokielistudio

Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun-kampuksella on ollut käytössä ohjelmisto, jonka avulla opiskelijat ovat voineet tallentaa yhteen videoon samanaikaisesti kahta ruutua. Ohjelmistoa on käytetty esimerkiksi viittomakielen tulkkausharjoitusten tekemiseen, jolloin sekä lähdevideo että tulkkaus ovat näkyneet samassa ruudussa.  

Aiempi videokielistudio.Aiempi sovellus on ollut kiinteästi kampuksen tietokoneelle asennettu ohjelmisto. Koronapandemian myötä etäopetus kasvoi räjähdysmäisesti ja opetus siirtyi verkkoon. Tarve ohjelmistolle, jota opiskelijan on mahdollista käyttää omalla koneellaan, on ilmeinen. Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus on myös opetussuunnitelmatasolla muuntumassa monimuotoisempaan suuntaan, ja koulutuksessa yhdistetään kampuksella tapahtuvaa lähiopetusta, etänä tapahtuvaa etäopetusta ja itsenäistä opiskelua. Ohjelmisto, joka on käytettävissä vain kampuksella, ei vastaa tähän tarpeeseen. 

Kielistudion kehitystyö

Yksi hankkeen tavoitteista oli ajantasaistaa viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen digitaalinen oppimisympäristö vastaamaan korkeakoulutuksen digipedagogista tavoitetilaa. Videokielistudio-ohjelmistolla on tulkkauksen koulutuksen etäoppimisympäristössä merkittävä rooli, sillä koulutuksessa käytetään runsaasti videota ja opiskelijat videoivat myös itseään paljon. 

Hankkeen aikana on kartoitettu, minkälaisia teknisiä ratkaisuja viittomakielen ja tulkkauksen opetuksessa käytetään muissa korkeakouluissa Suomessa ja ulkomailla. Hankehenkilöstö on testannut käytössä olevia ohjelmistoja ja niiden soveltuvuutta viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaukseen ja tulkkauksen opetukseen. Myös opiskelijat ovat osallistuneet sovellusten testauksiin. Videokokouksiin tarkoitetut sovellukset eivät toista videota viiveettä eivätkä ne siksi sovellu opetuskäyttöön erityisen hyvin. 

Yksi testattavista sovelluksista oli yhdysvaltalaisohjelmisto GoReact, joka testauksen jälkeen osoittautui erittäin hyvin tulkkauksen etäopetuksen tarpeisiin soveltuvaksi. 

Selainpohjainen kielistudio-ohjelmisto GoReact 

Testatuista sovelluksista eniten testattiin selainpohjaista GoReact-ohjelmistoa. GoReact on monin tavoin soveltuva viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen etäopetukseen, sillä opiskelija voi käyttää ohjelmistoa omalla tietokoneellaan tai puhelimellaan. Ohjelmisto on mahdollista integroida Diakonia-ammattikorkeakoulussa käytössä olevaan Moodle-pohjaiseen oppimisympäristöön niin, että opiskelija pääsee siirtymään GoReact-tehtävään yhdellä klikkauksella. Hankkeen toiminta-aikana GoReact on otettu käyttöön viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa. Kokemukset ohjelmistosta ovat hyviä ja opiskelijoilta saatu palaute positiivista.

Ohjelmistoa voidaan käyttää laajasti eri opintojaksoilla. GoReactia on jo käytetty muun muassa tulkkaustilanneanalyysin tekemiseen, itsearvioinnin laatimisen työkaluna, viitotun vertaispalautteen antoon sekä tulkkausharjoitusten tekemiseen. Käyttömahdollisuudet ovat laajat niin puhevammaisten tulkkauksen, viittomakielen kuin suomen kielen ja viestinnän opintojaksoillakin. GoReactia voidaan hyödyntää laajasti myös kirjoitustulkkauksen opintojaksoilla. 

Ohjelmistoon voi lisätä lähdemateriaalin video- tai äänitiedostona tietokoneelta, mutta lähdemateriaaliksi voi lisätä myös verkossa olevan videon Youtube-linkin kautta tai esimerkiksi pdf-tiedoston. Opiskelija tai lehtori voi kuvata itseään samanaikaisesti usealla kameralla, tai toisen kameran voi asettaa kuvaamaan esimerkiksi toista tilassa olevaa henkilöä. 

Monikamera.Etäopetuksen kannalta mahdollisuus monipuoliseen palautteenantoon ja itsearviointeihin on merkittävä. Opiskelija voi saada tenttipalautteen suoraan tallentamaansa videotiedostoon, tai vertaispalautetta joko yhdeltä tai useammalta opiskelijatoverilta. Myös useampi lehtori voi antaa palautteen yhteen tiedostoon, jolloin saatu palaute näkyy yhdessä paikassa eikä useita palautuksia tarvita. Samoja palautteenantovälineitä käyttäen opiskelija voi tehdä myös itsearvioinnin. 

Palautetta voi antaa tekstinä, videona, audiona tai linkittämällä ulkoisen tiedoston. Lehtori voi siis linkittää palautteeseen esimerkiksi hyödyllisen verkkosivun, tai viittomakielen lehtori voi viittoa palautteen opiskelijalle suoraan suomalaisella viittomakielellä. Palautteeseen saa näkyviin aikaleiman, joka näyttää sekunnilleen, mistä videon kohdasta palautetta annetaan. Ohjelmistoon on mahdollista rakentaa erilaisia arviointiasteikkoja, ja esimerkiksi tulkkauksen arvioinnissa käytetty arviointitaulukko on mahdollista viedä ohjelmistossa helposti käytettäväksi. 

Palautteenanto.