Siirry sisältöön

Tilaisuuden järjestäjälle ja muille osallistujille

Läppäri, kirjoja, kuvituskuva.Etätulkattu etäkokous etenee sujuvasti, kun kaikki osapuolet ovat tietoisia tulkkauksesta. Erityisesti kokouksen puheenjohtajan on tärkeä tietää, keitä tilanteeseen osallistuu ja minkälaisia tarpeita heillä on. Tulkatuissa tilanteissa kaikki mukana olevat ovat tulkin asiakkaita. Jos tulkkaus ei ole sinulle entuudestaan tuttua, voit kysyä tulkeilta tai tulkin käyttäjältä tulkkaukseen liittyviä lisätietoja. Tulkit kannattaa tilata paikalle 10-15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua, jotta voitte testata tekniikan toimivuuden ja tulkeilla on mahdollisuus vielä kysyä lisätietoja tapaamiseen liittyen. Alla muutama vinkki, miten voit itse edistää etätulkkaustilanteen sujuvuutta! 

Etätulkkauksen suositukset, osallistujalle.

Muistilista etätilaisuuden puheenjohtajalle

Ennen tilannetta

 • Lähetä käytettävä materiaali ja asialista tulkeille etukäteen tutustuttavaksi. Esimerkiksi työpaikalla käytettyjen termien ja lyhenteiden tunteminen helpottaa tulkkien työskentelyä.  
 • Ilmoita tulkeille, jos tulkattava tilanne tallennetaan. Kerro myös, miten tallennetta käytetään, missä ja miten pitkään se on saatavilla ja kenellä siihen on pääsy.  
 • Varaa tilanteen alkuun aikaa tulkkauksesta keskusteluun ja etätulkkauksen järjestelyille. Anna tarvittavat oikeudet asiakkaille ja tulkeille, jotta he pystyvät lisäämään näytölleen tarvittavat näkymät.  

Tilanteen aikana

 • Ilmoita tilanteen osallistujille, jos tilaisuus tallennetaan.  
 • Kerro alussa, että tilanne on tulkattu. Tulkkien esittely auttaa sinua muistamaan tulkkauksen huomioinnin tilanteen aikana. Kun tulkit on esitelty, muiden tilanteen osallistujien ei tarvitse miettiä, keitä vieraat henkilöt tilanteessa ovat.   
 • Pyydä osallistujia aloittamaan puheenvuoronsa kertomalla nimensä. Tämä helpottaa tulkin työskentelyä ja tulkkausta seuraavien asiakkaiden on helpompi seurata, kuka milloinkin on äänessä.   
 • Ehdota, että kaikki tilanteeseen osallistuvat pitävät kamerat päällä vähintään oman puheenvuoronsa aikana. Tällöin ilmeet ja eleet näkyvät muille tilanteen osanottajille, jolloin myös sanattomat viestit välittyvät. Huolehdi, että osallistujat puhuvat vuorotellen. Päällekkäistä keskustelua on haastava seurata ja vielä vaikeampi tulkata.  
 • Lue chat-viestejä ääneen. Tulkkausta seuraavan asiakkaan osallistumista kokoukseen helpottaa, jos etäkokouksen puheenjohtaja lukee chattiin kirjoitettuja kommentteja ja nostaa niitä puheessaan esiin. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos asiakas ottaa vastaan tulkkausta taktiilisti.  
 • Jos työskentelyä tapahtuu etäkokouksen lisäksi muilla alustoilla, sanallista alustoilla tapahtuvia, kokouksen kulun kannalta olennaisia asioita.  
 • Huomioi mahdollinen pienryhmätyöskentely tulkkauksen näkökulmasta ja varmista, että pienryhmiin jakautuessa tulkit ja tulkkausta käyttävät asiakkaat pääsevät samaan ryhmään.  

Tilanteen jälkeen

 • Etätulkkauksen käytänteet hioutuvat ja kehittyvät osapuolten yhteistyössä. Voit kysyä palautetta etätulkeilta ja tulkkauksen asiakkailta tilanteen jälkeen. Tulkit ottavat mielellään palautetta vastaan tulkkauksesta. Palautekeskustelua ei ole välttämätöntä käydä jokaisen kerran jälkeen, sillä aina siihen ei ole aikaa eikä tarvettakaan. Palautetta voi kysyä ja antaa myös sähköpostitse.  

Etätulkkauksen suositukset järjestäjälle.

 

Kolmannen tahon etätulkkaustilaukset

Tahot, jotka ovat velvoitettuja järjestämään tulkkausta muun lain kuin lain vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (L133/2010) nojalla, voivat tilata etätulkkauksen suoraan tulkkauspalvelua tarjoavilta yrityksiltä ja ammatinharjoittajilta. Tällaisia tulkkauksen järjestämisvelvollisia tilaajia voivat olla viranomaiset kuten oikeuslaitos, terveydenhuolto ja perusopetus. Muita tulkkausta vapaaehtoisesti järjestäviä tahoja voivat olla esimerkiksi järjestöt, yritykset tai tapahtuman järjestäjät, jotka voivat saavutettavuuden varmistamiseksi ostaa tulkkauspalvelua suoraan palveluntuottajilta.  

Etätulkkauksen tilaaminen

Etätulkkauksen tallentaminen

Tulkkausta voidaan tallentaa videoimalla, valokuvaamalla, äänittämällä tai tallentamalla jonkin sovelluksen avulla. Etätulkkausta tallennetaan useimmiten silloin, kun etäkokous, -koulutus, webinaari tai muu vastaava etänä järjestettävä tilanne tallennetaan ja etätulkkaus näkyy tallenteella. Syitä etätulkkauksen tallentamiseen voi olla useita: organisaatiossa on sovittu, että etänä järjestettävät tilaisuudet tallennetaan, jolloin myös tulkkaus näkyy tallenteella tai asiakas saattaa joutua pitämään taukoa etätulkkauksen seuraamisesta silmien väsymisen vuoksi, jolloin hän voi tallenteen avulla palata uudestaan niihin kohtiin, joita hän ei tilanteen aikana pystynyt seuraamaan. Palaverissa sovittu seuraava kokoontumisaika tai lääkärin antamat ohjeet vaivan hoitoon tallennetaan etätulkkauksesta asiakkaalle muistin tueksi. Tulkkauksen tallentamisella voidaan lisätä saavutettavuutta, kun se suunnitellaan ja toteutetaan hyvin. 

Tulkkauksen tallentamisesta tulee kuitenkin aina sopia etukäteen tallentamisen syystä ja tavasta riippumatta. Jos etätulkattava tilaisuus tallennetaan, ilmoita siitä tulkille jo tilausvaiheessa, jolloin tulkki pystyy valmistautumaan tulkkaukseen tilanteen vaatimalla tavalla.  

Sovi tallenteen käytöstä etukäteen ainakin seuraavat asiat  

 • mihin tallenne tulee katsottavaksi  
 • kuinka pitkään tallenne on saatavilla  
 • kenellä on pääsy tallenteeseen. 

Jos etätilaisuus tallennetaan jollain sovelluksella ja etätulkkauksen halutaan näkyvän tallenteella kannattaa varmistaa etukäteen, miten käytettävä ohjelma tallentaa näkymää. Tulkkauksen voi myös tietoisesti jättää pois tallenteelta. 

Lähteet  

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (i.a.). Tulkkaustöiden yleiset sopimusehdot. Saatavilla 31.1.2023 https://www.sktl.fi/kaantaminen_ja_tulkkaus/tyokalupakki-ammattilaiselle-ja-/asiakkaan-tyokalupakki/tulkkaustoiden-yleiset-sopimuseh/  

Tilaisuuden päättäminen

Palautteen antaminen

Lähitulkkauksessa tulkkaustilanteen päätteeksi asiakkaan ja tulkin on luontevaa vaihtaa vielä muutama sana tulkkauksesta ennen hyvästejä. Myös etätulkkaustilanteessa tilanteen lyhyelle koonnille ja hyvästeille kannattaa varata hetki aikaa, eikä sulkea yhteyksiä heti tulkkauksen päätyttyä. Tällöin on mahdollista vaihtaa tarvittaessa muutama sana etätulkkauksesta ja jakaa onnistumiset ja kehittämisehdotukset yhteisesti. Etätulkkaus on yhteistyötä, jossa jokainen tulkkaustilanteen osapuoli voi omilla toimillaan vaikuttaa etätulkkauksen onnistumiseen ja sitä kautta tulkkauksen laatuun. Voimme yhdessä kehittää etätulkkauksen käytänteitä ja sitä kautta muuttaa etätulkkausta toimivammaksi. Palautteen etätulkkauksesta voi toimittaa tarvittaessa myös etätulkkauksen tilaajalle, Kelan tulkkausvälityskeskukseen (jos tilaus on välitetty sitä kautta) tai tulkin työantajalle.  

Lähteet  

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/