Siirry sisältöön

Tietoa etätulkkauksesta

Kuvituskuva, mies istuu kirjapinon päällä läppäri sylissä, nainen viittoo, taustallaan näyttötauluNäissä suosituksissa käsitellään etätulkkausta, jossa asiakas ja tulkki ovat fyysisesti eri paikoissa. Suosituksissa tarkastellaan myös lähitulkkaustilanteita, joissa osa tulkkauksesta toteutetaan asiakkaan tarpeiden tai tulkkaustilanteen olosuhteiden vuoksi etätulkkauksena.  

Mitä etätulkkaus on?

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta määrittelee etätulkkauksen tulkkaukseksi, jossa ”vähintään yksi osapuoli on fyysisesti eri paikassa ja muihin osapuoliin kuva- ja ääniyhteydessä”. Kelan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun palvelunkuvauksessa etätulkkauksen määritelmä poikkeaa hieman lain määritelmästä. Kelan mukaan etätulkkauksessa tulkkauspalvelua tarvitseva asiakas ja tulkki ovat fyysisesti eri paikoissa. Kun tulkki ja asiakas ovat samassa paikassa, määrittelee Kela tilanteen lähitulkkaukseksi, vaikka kolmas osapuoli olisi eri paikassa. 

Lisää tietoa

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta  

Kelan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun palvelukuvaus  

Etätulkkauksen järjestäminen Suomessa

Etätulkkauksen kehittäminen on alkanut Suomessa 2000-luvun vaihteessa, jolloin käytettävissä alkoi olla teknologiaa, joka mahdollisti etätulkkauksen toteutuksen. Etätulkkausta kehitettiin erilaisissa hankkeissa aktiivisesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Vuonna 2010 tulkkauspalvelu siirtyi Kelan rahoitus- ja järjestämisvastuulle. Siitä eteenpäin Kela on järjestänyt etätulkkauksen ensin ostamalla palvelun yksittäisiltä palveluntuottajilta ja vuodesta 2017 alkaen Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelun kautta. 2010-luvun loppupuolella yksittäiset toimijat ovat kehittäneet muutamia etätulkkaukseen kehitettyjä ohjelmia, jotka ovat olleet kaupallisessa käytössä.   

Etätulkkausta alettiin tehdä Suomessa laajemmin vuonna 2020, jolloin Kela antoi palveluntuottajille mahdollisuuden tuottaa etätulkkausta koronapandemia vuoksi. Vuodesta 2021 alkaen palveluntuottajat ovat voineet tehdä etätulkkausta samoissa tuotteissa, joissa tuottavat lähitulkkausta. Kelan vammaisten tulkkauspalvelun lisäksi etätulkkausta tuotetaan kolmannen tahon tilaajille, joihin lukeutuvat muun muassa viranomaiset ja järjestöt. 

Lähteet  

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Saatavilla 30.1.2022 https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021111220168

Kelan järjestämä, palveluntuottajien tuottama etätulkkaus  

Vuonna 2021 alkaneesta vammaisten tulkkauspalveluiden hankintakaudesta alkaen palveluntuottajat ovat voineet tarjota etätulkkausta samoissa tuotteissa, joissa tuottavat myös lähitulkkausta. Etätulkkausta on mahdollista tarjota kaikkiin tai ainoastaan osaan palveluntarjoajan tarjoamista tuotteista. Palveluntarjoajat eivät voi tarjota pelkästään etätulkkausta, vaan sitä voi tällä hetkellä tarjota ainoastaan lähitulkkauksen ohella.   

Palveluntuottajat tuottavat etätulkkausta erilaisilla ohjelmistoilla ja sovelluksilla. Yleisesti käytössä olevien videoneuvotteluohjelmistojen ja pikaviestisovellusten lisäksi käytössä on myös joitain kirjoitustulkkaukseen ja viittomakielen etätulkkaukseen kehitettyjä sovelluksia. Palveluntuottajat hyväksyttävät käyttämänsä etätulkkausohjelmistot ja sovellukset Kelalla ja huolehtivat niiden tietoturvasta.  

Asiakkaat voivat tilata etätulkkauksen Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Tilausvaiheessa on mahdollista ilmoittaa, millä ohjelmistolla asiakas toivoo etätulkkauksen tehtäväksi.  

Listan vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajista löydät täältä 

Lisää tietoa etätulkkauksesta löydät täältä 

Vaatimukset etätulkkauksen tuottamiselle löydät täältä 

Kelan palvelukuvauksen vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta löydät täältä 

Kolmannen tahon etätulkkaustilaukset

Tahot, jotka ovat velvoitettuja järjestämään tulkkausta muun lain kuin lain vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (L133/2010) nojalla, voivat tilata etätulkkauksen suoraan tulkkauspalvelua tarjoavilta yrityksiltä ja ammatinharjoittajilta. Tällaisia tulkkauksen järjestämisvelvollisia tilaajia voivat olla viranomaiset kuten oikeuslaitos, terveydenhuolto ja perusopetus. Muita tulkkausta vapaaehtoisesti järjestäviä tahoja voivat olla esimerkiksi järjestöt, yritykset tai tapahtuman järjestäjät, jotka voivat saavutettavuuden varmistamiseksi ostaa tulkkauspalvelua suoraan palveluntuottajilta.  

Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelu

Kela on tarjonnut vammaisten tulkkauspalvelun etäpalvelun kautta etätulkkausta suomalaisella viittomakielellä ja puhutulla suomella tai ruotsilla vuodesta 2017. Etäpalvelu on ilmainen päivystysluonteinen palvelu, jossa vammaisten tulkkauspalveluun oikeutettu asiakas voi esimerkiksi tilata tulkin, antaa palautetta ja hoitaa lyhyitä päivystysluonteisia etätulkkauksia. Etätulkkausta on mahdollista käyttää arkisissa, lyhyissä asioinneissa, kuten lääkärin ajanvarauksessa, päiväkotiin tai kouluun soittamisessa tai pankkiasioinnissa.  

Kelan vammaisten tulkkauspalvelun etäpalvelussa arvioidaan, onko etätulkkaus sopiva tulkkausmuoto tilanteeseen. Etäpalvelun päivystyksellisen luonteen takia asiakkaan tulee kertoa tulkille etukäteen, mitä asiaa hän on hoitamassa. Tulkki arvioi, onko etätulkkaus sopiva tulkkausmuoto tilanteeseen. Kela ei hoida pitkiä tai haastavia tulkkauksia etäpalvelussa. Jos tulkattavana on useita asioita, pitkä kokous tai haastava tilanne, kuten esimerkiksi usean osallistujan välinen kokous, kriisitilanne, terapia tai oikeudellisen asian hoitaminen, tulee asiakkaan tehdä tilannetta varten erillinen tulkkitilaus. 

Lisää tietoa Kelan vammaisten tulkkauspalvelun etäpalvelusta löydät täältä 

Opastus tulkkauspalvelun ja etätulkkausohjelmiston käyttöön

Asiakkaan hakiessa oikeutta vammaisten tulkkauspalveluun, hänelle myönnetään samalla oikeus lähi- ja etätulkkauksen käyttöön. Uudella asiakkaalla on oikeus saada opastusta tulkkauspalvelun käyttöön. Myös tulkkauspalvelua aiemmin käyttäneen asiakkaan on mahdollista saada opastusta. Opastuksen toteuttavat Kelan välittämät tulkit Kelan laatiman opastusmateriaalin avulla. Asiakkaan lisäksi opastuksessa voi olla mukana myös esimerkiksi asiakkaan lähiomainen, yhteyshenkilö, avustaja tai puheterapeutti.  

Kelan opastusmateriaalissa etätulkkaus mainitaan lyhyesti. Materiaalissa kerrotaan esimerkit etätulkkauksessa käytettävistä laitteista, kerrotaan asiakkaan oikeudesta hakea Kelalta etätulkkauksen lainalaitetta sekä mainitaan mahdollisuus saada opastusta etätulkkausohjelman käyttöön. 

Asiakas voi tilata myös erillisen opastuksen etätulkkausohjelmiston käyttöön. Opastuksessa tulkki käy asiakkaan kanssa läpi asiakkaan toivoman etätulkkausohjelmiston käyttöä. Opastuksessa neuvotaan myös hyviä etätulkkauskäytäntöjä. Tulkit räätälöivät opastuksen asiakkaan tarpeiden mukaan. Näiden suositusten julkaisun aikaan Kelalla ei ole erillistä opastusmateriaalia etätulkkausohjelmistojen käyttöön, osasyynä käytettävien ohjelmien runsaus, jonka vuoksi kaiken kattavaa opastusmateriaalia on hankala toteuttaa. Palveluntuottaja voi laatia halutessaan opastusmateriaalin itse.  

Lisää tietoa opastuksesta etätulkkauksen käyttöön löydät täältä 

Esimerkkivideoita etätulkkauksesta

Centria (i.a.). Kirjoitustulkkausta etänä kuulemisen avuksi // ETÄKITU. Saatavilla 2.12.2022 https://youtu.be/hZTq2ZMW54g

Chabla (i.a.). Our lives. Saatavilla 12.12.2022 http://www.chabla.me/ 

Karjalainen (7.5.2020). Tulkkauspalvelut. https://www.youtube.com/watch?v=g_23l-WKdQQ&t=8s 

Paputuubi (6.10.2021). Tietoa puhevammaisuudesta. Etätulkkaus. https://www.youtube.com/watch?v=bDdbqLmtYb4